Onze missie

De missie van Stichting Don’t give up is het beschermen van de natuur, het bevorderen van duurzaamheid en het verbeteren van de ontwikkelkansen van jonge mensen, zowel in Nederland als daarbuiten.

• Bescherming van de natuur
Hiermee levert de Stichting een bijdrage aan de bescherming van natuur in binnen- en buitenland. De natuur is een onmisbaar element in ons bestaan en een voorwaarde voor de leefbaarheid van onze planeet. Door de levenswijze van de mens staat de natuur onder druk. Unieke landschappen, dieren en planten verdwijnen, de leefomgeving raakt vervuild en uiteindelijk staat ook het voortbestaan van de mens op het spel. Don’t give up draagt haar steentje bij in het tegengaan van dit proces door onder meer natuurgebieden te helpen beschermen en initiatieven te ondersteunen die het opwarmen van de aarde tegengaan.

• Bevorderen van duurzaamheid
Duurzaamheid gaat verder dan natuurbescherming. Duurzaamheid raakt alle facetten van de manier waarop wij omgaan met grondstoffen, kapitaal en met elkaar. Met financiële bijdragen aan initiatieven van derden, en in voorkomende gevallen met kennis en kunde, levert Don’t give up haar bijdrage aan het verduurzamen van de manier waarop mensen met grondstoffen, kapitaal en andere mensen omgaan. Hieronder wordt mede verstaan projecten die steun bieden aan de verspreiding van duurzame producten, technologieën of vergelijkbare middelen waarmee onder andere toegang kan worden gegeven aan de vervulling van basisbehoeften (zoals elektriciteit) van bevolkingsgroepen of vervanging kan plaatsvinden van huidige niet of minder duurzame middelen.

• Verbeteren van de ontwikkelkansen van jonge mensen
Kinderen, adolescenten en jongvolwassenen moeten in de visie van Don’t give up de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen en daardoor hun toekomstige levensstandaard te verbeteren. Westerse overheden trekken zich steeds meer terug op dit vlak en ook de budgetten voor hulp aan ontwikkelingslanden op dit gebied worden steeds verder verkleind. Don’t give up levert haar bijdrage aan de opvulling van dit gat door jonge mensen te ondersteunen voor wie talentontwikkeling uit financieel oogpunt onmogelijk is geworden. Ook ondersteunt de Stichting projecten die door organisaties worden opgezet om talentontwikkeling voor jonge mensen mogelijk te maken. In voorkomende gevallen kan de Stichting dergelijke projecten ook zelf initiëren en/of (laten) uitvoeren.